Chmod nhanh cho các file và thư mục

Khi viết 1 ứng dụng web, chúng ta phải cẩn trọng trong việc chmod để đảm bảo các file không bị sửa đổi 1 cách không mong muốn (hack). Đối với các file trên host, nguyên tắc của chmod thường như sau:

- Đối với file: chmod 644 (quyền tương ứng là rw-r--r--)
- Đối với thư mục: chmod 755 (quyền tương ứng là drwxr-xr-x)

Nguyên tắc này đảm bảo cho các file, thư mục đều được phép truy xuất để đọc (read), và chỉ có người sở hữu (owner) mới có quyền thay đổi (hay quyền ghi - write) mà thôi. Riêng đối với thư mục thì buộc phải có quyền thực thi (execute) để truy xuất vào thư mục đó.

Trên Linux, để thay đổi chmod nhanh cho các file và thư mục (bao gồm cả thư mục con) thì chỉ cần thực hiện 2 lệnh sau:

sudo chmod 644 -R *
sudo chmod +X -R *

Lệnh đầu tiên sẽ đảm bảo tất cả mọi file và thư mục có quyền 644 (tương ứng với rw-r--r--). Lệnh thứ hai sẽ thêm quyền thực thi đối với thư mục (+X). Tham số -R là để đảm bảo lệnh chạy với các thư mục con (recursive).

Hình minh họa:

Chmod nhanh cho các file và thư mục

Chmod nhanh cho các file và thư mục